Lisakoolitused

Siin on toodud mõned täiendavad koolitused, mis võivad olla vajalikud tööülesannete täitmiseks.

Sisukord

Alarmsõidukijuhi koolitus

Alarmsõidukijuhi koolitus on ette nähtud neile sõidukijuhtidele, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks alarmsõiduki või eritalitluse sõiduki juhtimiseks - näiteks politsei, päästeamet või kiirabi.

Koolituse kestvus on 31 tundi, pärast mida saab koolituse läbinud isik omale alarmsõidukijuhi tunnistuse. Tunnistuse omanik tohib juhtida alarmsõidukit Eestis ja peab läbima 16-tunnise täiendkoolituse iga 5 aasta tagant.

Liiklusreguleerija koolitus

Liiklusreguleerijate abi on vaja erinevates olukordades ja sündmustel, kus tavaliiklust on vaja ajutiselt ümbersuunata. Koolitus on jaotatud neljaks erinevaks pädevuseks:

 • I pädevus – lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel.
  Õppemaht: 2 tundi teooriat + 5 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat.
 • II pädevus
  • kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral;
  • päästeteenistuja ja vabatahtlik päästja;
  • looduskaitsetöötaja kaitsealal looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel;
  • riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel;
  • raudteetöötaja raudteeülesõidukohal;
  • parvüleveo korraldaja sadamas;
  • parkimise korraldaja parklas;
  • kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel.
  Õppemaht: 4 tundi teooriat + 10 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat.
 • III pädevus - sama mis II pädevus + teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud.
  Õppemaht: 8 tundi teooriat + 20 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat.
 • IV pädevus - sama mis III pädevus + suurt või rasket veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud. Peab olema CE-kategooria juhiluba.
  Õppemaht: 14 tundi teooriat + 20 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat + 8 tundi suure/raske veose saatmise praktikat rühmaõpes.

III ja IV pädevuse jaoks peab läbima täiendkoolitused iga 5 aasta tagant:

 • III pädevus
  Õppemaht: 4 tundi teooriat + 20 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat.
 • IV pädevus
  Õppemaht: 6 tundi teooriat + 20 minutit iga inimese kohta reguleerimise praktikat.

Reguleerija koolitusele üldjuhul võetakse isik, kes on üldjuhul vähemalt 18-aastane. Erandina võib võtta reguleerija II pädevuskoolitusele vähemalt 16-aastase isiku, keda koolitatakse parkimise korraldajaks parklas. Reguleerija III ja IV pädevuskoolituseks peab olema kehtiv tervisetõend vähemalt B-kategooria tasemel.

Saad valida autokooli, kes koolitab reguleerijad siit.

Tõstukijuhi koolitus

Eestis ei pea tõstukijuhil olema juhilube ega tunnistusi. Tõstukijuhi väljaõpet võib viia läbi tööandja. Väljaõpe tuleb läbi viia kirjaliku ohutusjuhendi alusel, mis põhineb tõstuki kasutusjuhendi põhjal.

Mõned autokoolid korraldavad tõstukijuhi koolitusi ja väljastavad tõstukijuhilube. See on kasulik, kui tööandja ei saa või ei taha korraldada tõstukijuhi juhendamist ja väljaõpet ettevõttes kohapeal. Erinõudeid tõstukijuhtide koolitusele ja lubade või tunnistuse olemasolule töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides kehtestatud ei ole. Mõnedes teistes riikides, näiteks Norras, peab tõstukijuhil olema tunnistus. Eestis mõned autokoolid väljastavad tõstukijuhi tunnistusi, mis on koostatud võõrkeeles ja vastavalt välisseadustele.

Tõstukijuhi puhul peab arvestama ka liikluses osalemise võimalust. Kui tõstukijuht osaleb liikluses peab tal olema kehtiv juhiluba vastavas kategoorias.