Privaatsuspoliitika

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad tuvastada Teie isikut. Isikuandmed ei sisalda anonüümseid ega koondandmeid, näiteks kasutajate koondstatistika, st andmeid, mida ei saa üheselt Teiega seostada. Isikuandmed on näiteks eesnimi, perekonnanimi, sugu, keel, elukoht, sünniaeg, telefoninumber, sotsiaalmeediaga seotud kontaktandmed, e-posti aadress, võrguidentifikaatorid, näiteks MAC-aadress ja IP-aadress, küpsised.

Vastutav töötleja

Liikluslabi mobiiliäpi, saidi liikluslab.ee ja kõikide selle alamdomeenide, kaasa arvatud e.liikluslab.ee (edaspidi: Teenused) isikuandmete vastutav töötleja on Liikluslab Baltic OÜ (registrikood 14812701), asukoht Tulika 19/1-3, Tallinn, e-post info@liikluslab.ee.

Teenuste kasutamine

Kui kasutate meie Teenuseid, kogume ja talletame automaatselt tehnilist teavet, mis Teie brauser saadab, muu hulgas järgmisi andmeid: IP-aadress, veebileht, millelt suundusite praegusele veebilehele, brauseri ja operatsioonisüsteemi versioonid, HTTP-päringu parameetrid, kasutaja seansiidentifikaator, seadme unikaalne identifikaator, päringuvõltsingu talong (CSRF token). Osa nendest andmetest kogutakse küpsistega. Veebisaidi liikluslab.ee või Liikluslabi mobiiliäpi esmakordsel kasutamisel näete hoiatust küpsiste kasutamise kohta. Nõustute püsiküpsiste kasutamisega, kui jätkate veebisaidi liikluslab.ee või mobiiliäpi kasutamist. Lugege lähemalt küpsistest meie küpsiste kasutustingimustes.

Me töötleme Teie isikuandmeid, mis on nende tehniliste andmete osa, et tagada Teenuste stabiilne ja ohutu kasutamine, kaitsta isikuandmeid kadumise, kahjustumise, varguse või volitamata juurdepääsu eest ning vajaduse korral tuvastada seade, mille vahendusel on Teenuse kasutamisel tehtud ebaseaduslikke või pahatahtlikke toiminguid. Töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek ja Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi.

Lisaks töötleme neid andmeid, et tuvastada Liikluslabi e-keskkonna kasutustingimuste (edaspidi: kasutustingimused) rikkumise juhtumid ning vajaduse korral tuvastada rikkumise toime pannud kasutaja ja/või seade, mille vahendusel on tehtud selliseid toiminguid. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi.

Me säilitame ja töötleme kogutud tehnilist teavet kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat, pärast seda kustutatakse andmed automaatselt.

Konto loomine ja sisselogimine

Konto loomisel ja sisselogimisel võime küsida, olenevalt sisselogimise viisist, Facebooki kasutaja identifikaatorit, ees- ja perekonnanime ja e-posti aadressi.

Mobiiliäpp ei toeta sisselogimist Facebooki kaudu.

Töötleme neid isikuandmeid selleks, et Teenuste isikupärastada, tagada tugiteenuse tõhus toimimine, paluda Teilt tagasisidet, tuletada Teile meelde olulisi sündmusi (näiteks paketi kehtivusaja lõppemist) ja saata Teile maksedokumente. Töötlemise õiguslik alus on kasutustingimuste täitmine ja Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi. Nende eesmärkide saavutamiseks salvestame ja töötleme ülalnimetatud isikuandmeid seni, kuni Teie konto suletakse. Võite saata taotluse konto sulgemiseks e-posti aadressile info@liikluslab.ee.

Me töötleme neid isikuandmeid ka selleks, et tagada kasutustingimuste täitmine ja tuvastada vajaduse korral isik, kes seda rikkus. Sel eesmärgil lisatakse Teie Facebooki kasutaja identifikaator ja nimi kõigile õppematerjalide joonistele vesimärgina. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi tagada kasutustingimuste täitmine ning võimaldada vajadusel tuvastada isik, kes neid rikkus. Arvestades töötlemise õiguspärast eesmärki, tõsiasja, et kasutustingimused on Teile kättesaadavad ja mõistlikud ning tõsiasja, et töödeldakse ainult teie identifikaatorit ja nime, ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, meie huvi üles. Selleks säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist.

Kui andsite selleks oma nõusoleku, töödeldakse Teie e-posti aadressi sõnumite saatmiseks otseturunduse raames. Töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Seda saab teha kasutajaprofiilis (nupp „Soovin olla kursis Liikluslab’i uudistega“), klõpsates e-kirja jaluses vastaval viitel või võttes ühendust klienditoega (info@liikluslab.ee).

Seadmed

Kuna võite e-keskkonda kasutada ainult kuni kolmelt erinevalt seadmelt, jälgime, millistelt seadmetelt te e-keskkonda sisse olete loginud. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi tagada kasutustingimuste täitmine. Kui kasutate üle kolme erineva seadme, võib Liikluslab nõuda sisselogimist kahekordse autentimisega. Arvestades töötlemise õiguspärast eesmärki, tõsiasja, et piiratud seadmete arv on Teile teatavaks tehtud kasutustingimustes, mis on Teile kättesaadavad ja mõistlikud ning tõsiasja, et töödeldakse ainult nende seadmete tuvastamiseks vajaminevaid andmeid, ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, meie huvi üles. Selleks säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist.

Avalikustatud andmed

Jälgime avalikke veebilehti, sotsiaalmeediat jms allikaid, et tuvastada kasutustingimuste rikkumisi (nt õppematerjalide kuvatõmmiste jagamine, oma konto andmete jagamine või jagamiseks pakkumine, jms). Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi kontrollida kasutustingimuste täitmist ja tuvastada vajaduse korral isik, kes neid rikkus. Arvestades töötlemise õiguspärast eesmärki, tõsiasja, et Liikluslab Baltic OÜ-l on väga tihti probleeme nimetatud kasutustingimuste rikkumistega, tõsiasja, et kasutustingimused on Teile kättesaadavad ja mõistlikud ning tõsiasja, et tegemist on avalike allikatega, ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, meie huvi üles. Selleks säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist.

Autokooli valik

Konto registreerimisel pakume Teile määrata oma autokooli. Tegemist on võimaluse, mitte kohustusega. Pärast autokooli valimist tekib Teie teooriaõpetajal võimalus vaadata Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, Facebookiga loodud konto korral kasutajanime, e-keskkonna kasutamise statistikat. Me töötleme neid isikuandmeid õppeprotsessi lihtsustamiseks ja isikupärastamiseks ning selleks, et võimaldada teooriaeksamite sooritamist e-keskkonnas. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi. Nende eesmärkide saavutamiseks salvestame ja töötleme isikuandmeid seni, kuni Teil on valitud Teie autokool. Te saate autokooli valiku igal hetkel tühistada tehes jaotises „Minu profiil“ kooli juures valiku „Valin hiljem / minu kooli pole loetletus“.

Meie teenuste eest tasumine

Mobiiliäpp ei toeta teenuste eest tasumist.

Maksesüsteem nõuab ja töötleb makse tegemiseks vajalikke isikuandmeid. Maksesüsteemi teenuseid osutavad Maksekeskus AS (registrikood 12268475, aadress Niine 11, Tallinn 10414, Eesti) ja Montonio Finance OÜ (registrikood: 14557628, aadress: Kai 1, Tallinn 10111, Eesti). Me ise ei säilita ega töötle kliendi andmeid, v.a maksja nimi, mille edastavad meile Maksekeskus AS ja Montonio Finance OÜ.

Selleks et vajaduse korral tuvastada kasutustingimusi rikkunud isik, lisame maksja nime vesimärgina kõigile õppematerjalide joonistele. Me säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvi tagada kasutustingimuste täitmine ning võimaldada vajadusel tuvastada isik, kes neid rikkus. Arvestades töötlemise õiguspärast eesmärki, tõsiasja, et teie kaardiga ei tasuta ilmselt võõra isiku teenuste eest, et kasutustingimused on Teile kättesaadavad ja mõistlikud ning tõsiasja, et töödeldakse ainult teie nime ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, meie huvi üles.

Me säilitame ning töötleme Teie nime, e-posti aadressi ja maksja nime kooskõlas raamatupidamise seaduses ning asjakohastes maksuseadustes sätestatuga. Me säilitame neid andmeid seitse aastat raamatupidamise algdokumendina. Töötlemise õiguslik alus on juriidiliste kohustuste täitmine.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmed edastatakse Liikluslab Baltic OÜ töötajatele, kellel on töökohustuste tõttu vaja neid töödelda.

Isikuandmed edastatakse Liikluslab Baltic OÜ volitatud töötlejatele (nt andmemajutusteenuse osutaja, raamatupidaja, IT-teenuste osutajad) Liikluslab Baltic OÜ ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmeid hoitakse DigitalOcean LLC serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Isikuandmeid võidakse edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on kohalduva õiguse kohaselt nõutud (nt õiguskaitseasutused) või kui see on vajalik Liikluslab Baltic OÜ õigustatud huvides oma õiguste kaitseks (nt õigusnõustajad, inkasso).

Turvalisus

Liikluslab Baltic OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Teil on järgmised õigused:

  • saada infot isikuandmete töötlemise kohta;
  • tutvuda isikuandmetega, mida Liikluslab Baltic OÜ töötleb Teie kohta;
  • taotleda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui Liikluslab Baltic OÜ käsutuses olevad isikuandmed ei ole õiged;
  • taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui nende töötlemiseks puudub Teie arvates õiguslik alus või kui kehtivate õigusaktide kohaselt nõutakse meilt Teie andmete kustutamist;
  • esitada vaie seoses isikuandmete töötlemisega õigustatud huvi alusel. Kui vaiet tunnustatakse, kustutatakse Teie isikuandmed ja me neid enam ei töötle;
  • taotleda nende isikuandmete ülekandmist, mille olete ise meile esitanud ning mille töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek või kasutustingimuste täitmine;
  • võtta tagasi oma nõusolekud isikuandmete töötlemistoimingute kohta.

Ülaltoodud õiguste teostamiseks võtke ühendust klienditoega (info@liikluslab.ee). Kirjale vastatakse kuu aja jooksul. Mõned isikuandmed võivad jääda pärast kustutamist mõistliku aja vältel varukoopiana alles.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe vahendusel (info@liikluslab.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).