Teooriaeksam

Teooriaeksam toimub Transpordiameti teenindusbüroos. Eksamile võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument. Arvesta, et kohale peab tulema 10–15 minutit enne eksami algust ja hilinejaid eksamiklassi ei lasta.

Teooriaeksameid sooritatakse tahvelarvutitega spetsiaalses eksamiprogrammis. Eksami vastuvõtja kirjeldab eksami vastuvõtmise korda. Kui Sul tekib täiendavaid küsimusi eksami vastuvõtmise kohta, siis küsi julgelt.

Proovieksam

Transpordiamet ei paku riikliku proovieksami võimalust. Liikluslabis saad aga teha proovieksamit, mis on väga sarnane riikliku eksamiga. Testiküsimused on sarnased ja koostatud samade autorite poolt, ka eksamireeglid on täpselt samad. Selline proovieksam on kättesaadav ainult Liikluslabis.
Tasuta proovieksam

Eksamireeglid

Teooriaeksam viiakse läbi testide vormis. Eksamiküsimusel on kaks või kolm vastusevarianti, millest vaid üks on õige. Küsimus esitatakse konkreetse olukorra kohta ja küsitakse, kuidas on õige toimida. Paljud küsimused käivad sõiduki tundmise kohta (kuidas avada kapott; mida teha, kui klaasid on uduseks tõmbunud, jne). Alates 2024. a märtsist kasutatakse eksamiküsimuste jooniste puhul uut stiili, mille nimi on militaarperspektiiv:

Exam image

Kõige parema ettekujutuse eksamiküsimustest saad, kui lahendad Liikluslabi „Nutikaid liiklusteste“. Tehisintellektil põhinev programm näitab Sulle valmisolekut eksamiks ehk seda, millise tõenäosusega sooritad eksami. Teooriaeksam koosneb olenevalt taotletavast kategooriast 30–50 küsimusest. Täpsemalt vaata allpool toodud tabelist.

Eksamiküsimused hõlmavad kõiki teemasid ja valdkondi, mida juht peab valdama: liiklusreeglid, liiklusohutus, sõiduki tehnonõuded ja kasutamine, liikluspsühholoogia jne. Arvesta, et liiklusohutuse teemalistes küsimustes ei tohi Sul olla rohkem kui üks viga (olenemata sellest, kui palju oli vigu teistes teemades). Nii et eksamil saab „läbi kukkuda“ ka kõigest kahe veaga.

Kategooria Küsimusi kokku LO* küsimused Vigu lubatud (kokku) Vigu lubatud LO* küsimustes Ajapiirang (min)
AM 30 7 4 1 30
A, A2, A1 40 10 5 1 30
B 40 10 5 1 30
BE 30 5 4 1 30
C, C1 45 12 5 1 35
CE, C1E 30 5 4 1 30
D, D1 50 12 5 1 40
*LO - liiklusohutus

Liikluslabis saad lahendada liiklusteste teemade kaupa ja näiteks harjutada ainult liiklusohutuse teemalisi küsimusi. Lisaks saad sooritada Transpordiameti proovieksameid, mis annavad väga hea ettekujutuse eksamist ja selle reeglitest.

Eksami käigus on kõige tähtsam jääda rahulikuks ning vastamisel mitte kiirustada. Aega on Sul enam kui piisavalt. Näiteks B-kategooria eksam tehakse keskmiselt 10–15 minutiga, kuigi selle jaoks on ette nähtud kuni 30 minutit. Loe küsimust rahulikult, kui selle juures on pilt, vaata seda tähelepanelikult, ja vali õige vastusevariant. Kui sa pole vastuses 100% kindel, siis Sul on võimalik küsimusi märgistada ja enda jaoks keerulisematele küsimustele hiljem vastata. Kogu eksami vältel saad oma vastuseid vaadata ja vajaduse korral muuta.

Kui oled eksami lõpetanud, näed tulemust tahvelarvuti ekraanil ja saad vaadata oma vastuseid ja vigu.

Teooriaeksam sooritatud. Mis edasi?

Tähtis on teada, et riiklik teooriaeksam kehtib 12 kuud. Kui Sa ei jõua selle aja jooksul edukalt Transpordiameti sõidueksamit sooritada, siis tuleb teooriaeksam uuesti teha. Seega on mõislik sõidueksamile registreeruda esimesel võimalusel. Seda saab teha kohe samas Transpordiameti büroos, kus sooritasid teooriaeksami, või e-teeninduses, valides endale sobiliku eksamikoha ja -aja.

Soovitatav on registreeruda sõidueksamile võimalikult vara, sest olenevalt kategooriast ja linnast võib ooteaeg olla pikk (veel hiljuti oli see mitu kuud). Olenemata sellest, et oled teooriaeksami sooritanud, tuleb teooriaõppele jätkuvalt tähelepanu pöörata – eriti olukorras, kus sooritasid teooriaeksami 4–5 veaga, sest puudused teooriaõppes tulevad üldjuhul sõidueksamil välja.

Kuidas käituda, kui teooriaeksam ebaõnnestus?

Peamiselt ebaõnnestub teooriaeksam kahel põhjusel: ebapiisav ettevalmistus või kiirustamine vastamisel (tähelepanuvead). Valdavalt on eksamite mittesooritamise põhjuseks vead liiklusreeglite teemaplokis ja/või rohkem kui üks viga liiklusohutuse kategoorias. Tähelepanuvead on tõsine probleem ja nende tegemine on inimlik – eksamil ollakse väljaspool mugavustsooni, mille tõttu kiirustatakse ja ei süveneta küsimuse sisusse.

Uuele teooriaeksamile saab registreeruda kohe pärast ebaõnnestunud eksamit. Korduseksamit võib sooritada mitte varem kui ülejärgmisel päeval alates eelmise eksami mittesooritamisest. Näiteks kui tegid eksami esmaspäeval, siis uuesti võid eksamile registreeruda sama nädala kolmapäevaks. Loomulikult on soovitatav panustada õppesse ning minna uuele eksamile siis, kui teadmised on piisaval tasemel omandatud. See on igati mõistlik, arvestades ka korduseksami maksumust (riigilõiv 26 eurot).

Kui oled usinasti õppinud, kuid teooriaeksam ei õnnestunud, siis tasub mõelda õppematerjalide kvaliteedile. Selles mõttes on Liikluslabi „Nutikaid liiklustestid“ kõige kindlam valik.

Eksamitulemuse vaidlustamine

Teooriaeksami tulemusega mittenõustumise korral võib esitada Transpordiametile vaide 30 päeva jooksul pärast ebaõnnestunud eksamit. Vaide võib esitada autenditult Transpordiameti e-teeninduses, endale sobilikus teenindusbüroos või koduleheküljel. Vaie peab olema kindlasti (digi)allkirjastatud. Vaide blanketi leiad kategoorias ÜLDISED.

Transpordiameti teooriaeksami küsimused on kooskõlas liiklusseadusega ja korduvalt kontrollitud. Seega on ülimalt vähetõenäoline, et viga on vaidlustatavas küsimuses või eksamiprogrammis.

Enne eksamitulemuse vaidlustamist tee endale selgeks, kas ja millises osas teooriaeksamil Su õigusi rikuti. Sul tuleb selgelt ja arusaadavalt välja tuua, mis oli vaidlustatavas küsimuses valesti. See tähendab, et Sa pead kirjeldama, miks on Sinu valitud vastusevariant õige ning süsteemis õigena kuvatav vastusevariant vale.

Järgmine jaotis

Sõidueksam >>