LiiklusLab

Me teeme õppematerjale algajatele juhtidele alates 1993. aastast

Uued
liiklustestid
Liiklusreeglid
algajatele
juhtidele
Ristmike
ületamise
aabits
Liikluskorraldus-
vahendid
Eksamipiletid
Autokoolide
õppekavad
Õpetajate
täiendkoolitus
Parkimise
võtted

Uued Liiklustestid

Kättesaadavad on B – kategooria ning A ja B – kategooriate versioonid

Küsimused on grupeeritud teemade kaupa

Raamat sisaldab kõiki vajalikke testiküsimusi õppimiseks ja teooriaeksamiks ettevalmistamiseks. "Liiklustestid" on struktureeritud teemade kaupa. Tänu sellele omapärale on neid lihtne ja mugav kasutada erinevate liiklusteemade kinnistamiseks.

Tutvuge raamatus "Uued liiklustestid B-kategooria" toodud teemadega.

Selles seisneb "Liiklustestide" põhiline erinevus analoogilistest väljaannetest, mida müüakse poodides. Need väljaanded kujutavad endast eksamipiletite kogumikke, kus erinevate valdkondade küsimused on läbisegi. Nad aitavad valmistuda ette teooriaeksamiks siis, kui kõik teemad on juba selged. Kui aga miski jääb arusaamatuks ja õpilane tahab kinnistada oma teadmisi konkreetsel teemal, ei paku need raamatud abi.

Küsimused on varustatud selgitusega

Selgituses on viidatud liiklusreeglile, mida küsimuses käsitletakse. Kasutades seda viidet, saab õpilane vajaliku reegli kiiresti üles otsida ja endale selgeks teha. Seega ei pea algaja juht pähe tuupima arusaamatuid küsimusi ega oletama, miks see või teine vastusevariant on õige (või vastupidi - vale).

Kuna analoogsed väljaanded kujutavad endast eksamipiletite kogumikke, ei sisalda need viiteid liiklusreeglitele. Kui miski jääb arusaamatuks, peab õpilane otsima vastavaid reegleid iseseisvalt. Arvestades, et Liiklusseaduses on 264 paragrahvi ning paljud teemad (nagu nt liikluskindlustus või auto tehniline seisund) on kajastatud teistes seadusaktides, ei ole see töö sugugi lihtne.

Meie liiklustestid on alati kooskõlas kehtiva seadusandlusega

Kui tihti muutub viimasel ajal seadusandlus? 2014. aastal muutus Liiklusseadus 7 korda, 2015. aastal tuleb 5 muudatust. Uus Liikluskindlustuse seadus hakkas kehtima 2014. aasta lõpus ja jõustus täielikult 2015. aastal. Osa seadusandluse muudatustest kajastub riiklike eksamite küsimustes ning seetõttu kohandatakse "Liiklusteste" alati selliste muudatustega. Seega - kui õpilane kasutab "Liiklustestide" viimast väljaannet, võib ta kindel olla, et tegemist on kaasaegsete küsimustega.

Erinevalt "Liiklustestidest" ei redakteerita teisi väljaandeid koheselt ning parandatud raamatud ilmuvad poodidesse (või autokoolidesse) tihti alles siis, kui eelmine tiraaž on välja müüdud. Kehtetute reeglite põhjal pole aga eriti mõtet õppida.

Küsimuste otsing teemade kaupa ja viited liiklusreeglitele

Testiküsimuste järjekord raamatus vastab Liiklusseaduse (edaspidi kasutame lühendit LS) paragrahvide järjekorrale. Iga küsimuse lõpus on toodud sulgudes viide LS-le. Kasuta seda viidet vajaliku liiklusreegli leidmiseks. Küsimused 6, 7 ja 8 osades ei baseeru normatiivaktidel ja neil ei ole viiteid. Lühend "LKS" 9 osas tähendab Liikluskindlustuse seadust.

Viidete näited:

 • viide (§151.2) tähendab — LS paragrahv 151, lõige 2 (või teine taandrida, kui paragrahv ei ole jaotatud osadeks)
 • viide (L3-921) tähendab — Lisa 3 raamatus "Liiklusreeglid algajatele juhtidele" , teekattemärgistus 921
 • viide (§9,10, L2-211, 212) tähendab — LS paragrahvid 9 ja 10, Lisa 2 raamatus "Liiklusreeglid algajatele juhtidele", liiklusmärgid 211 ja 212

Kuidas kontrollida ja lugeda vigu

Enne Testide lahendamist vaata üle, kuidas raamatus on vormistatud vastused – need on kirjutatud ühte ritta ning õiged vastused on tähistatud märgiga "+" ja valed - märgiga "-". Vormista oma lahend samamoodi, et vastuste kontrollimine võtaks vähem aega. Võrdle allpool toodud näiteid.

Vastused "Liiklustestides" Õige lahendi vormistamine Vale (ebamugav) lahendi vormistamine
1.23 + - + 1.23 + - + 1.23 a) + b) - c) +

Igas küsimuses on vähemalt üks vastus õige. Selliseid küsimusi, kus kõik vastused oleksid valed, testides ei ole. Õigeid vastuseid võib olla ka rohkem kui üks, isegi kõik võivad osutuda õigeks.

Vigade arv vastab küsimuste arvule, kus sa oled eksinud. Seejuures ei oma valesti vastatud vastuse variantide arv tähtsust – isegi siis, kui kõik vastuse variandid on valed, toob see sulle ainult ühe vea.

Kontrollides vastuseid, on mõistlikum mitte parandada miinust plussiks ja plussi miinuseks, vaid teha vale vastuse ümber ringjoon. Siis pluss ringi sees tähendab miinust ja vastupidi ning vead paistavad iseenesest paremini silma.

Keeruliselt sõnastatud küsimused – kuidas neid lahendada?

Küsimustel võib olla nii "otsene" kui ka "pöördloogika". Küsimuses "otsese" loogikaga küsitakse, mis on lubatud. Ja märgiga "+" tähistatakse õigeid, lubatud tegevusi. Näide.

Küsimusel võib olla ka "pöördloogika" - siis küsitakse, mis on keelatud. Sel juhul õigeid, lubatud tegevusi tuleb tähistada märgiga "-", keelatud tegevusi aga märgiga "+". Näide.

Neid kahte küsimuste liiki peab kindlasti eristama. "Pöördloogikaga" küsimusi on rohkem ning nendega peab olema eriti ettevaatlik.

Mõnes küsimuses küsitakse, mis on kõige olulisem või mida tuleb teha kõigepealt. Sellistes küsimustes võib olla ainult üks õige vastus. Sel juhul tuleb põhimõtteliselt õigete vastuste variantide hulgast valida "kõige õigem" vastus ja tähistada see märgiga "+". Näide.

Kui küsitakse "Milline on vähim lubatud kaugus mingisuguse toimingu tegemiseks?", siis õige vastus on ka ainult üks. Sarnaste küsimuste mõte on määrata piir lubatud ja keelatud tegevuste vahel. Täienda taolist küsimust ja esita see endale kujul: "Missugusel kaugusel ei tohi, aga edasi juba võib?" ja sa leiad ainukese õige vastuse. Näide.

Võrdle eelmist näidet järgmisega. Siin on juba mitu õiget vastust.

Vastates küsimusele, ära unusta küsimust!

Nii imelik kui see ka ei ole, aga teooriaeksamitel tehakse palju tähelepanuvigu. Arvestades, et mõni küsimus on sõnastatud kavalalt, on see iseenesest mõistetav. Et mitte kaotada pika lausestuse või kavalalt sõnanstatud küsimuste mõtet, on olemas kontrollitud meetod - enne igat järgmist vastuse varianti loe küsimus üks kord veel läbi. See aitab sul mitte kaotada mõtet ja vältida kahetsusväärseid vigu, juhul kui lugedes viimast vastust unustad, mida küsiti ja vastad valesti.

Ära tee küsimuste juurde mingisuguseid märke!

Ära tee testides mingisuguseid märke - su alateadvus tajub neid nagu etteütlemist. Plussid ja miinused, mida oled kirjutanud küsimuste juurde või isegi lehe servale, loovad korduval lahendamisel vaid petliku kujutluse teadmistest. Kui otsid, millega katta märke või vastuseid, jõuab su alateadvus neid "pildistada" ning lahendamisel pakub etteülemist märkamatult.

Sama "tulemuse" saad sa siis, kui kontrollid vastuseid kohe pärast iga küsimuse lahendamist, kasutades kõrvalolevat vastuste tabelit. Seega parem muretse endale Testide lahendamiseks vihik. Kontrolli vastuseid pärast seda, kui oled koduse ülesande lahendanud lõpuni. Siis ei teki sul eespool kirjeldatud probleeme.

Ära tuubi pähe!

Lahendades teste on oluline mõista, miks seda vastust loetakse õigeks ja teist valeks. Põhjendades igat oma lahendust, saad sa aru baasreeglitest, millele on küsimused ja vastused üles ehitatud. See arusaamine tuleb suhteliselt kiiresti ning aitab edaspidi vältida vigu.

Kui miski jääb arusaamatuks, ära tuubi midagi pähe – see on liiga ohtlik tee. Tavaliselt tuubitakse pähe, et teatud küsimuses on näiteks esimene ja viimane vastuse variandid õiged. Riiklikul teooriaeksamil järjestatakse aga vastuseid juhuslikus järjekorras (seda teeb automaatselt arvutiprogramm) ning meelde jäetud vastused ei aita.

Ürita Testide abil aru saada liiklusreeglitest! Selleks loe vastav teema läbi enne, kui hakkad lahendama kodust ülesannet Testides. Kui sa ei saa küsimusega hakkama, siis märgi see ära, et küsida hiljem õppejõu käest.

Kordamine on tarkuse ema

Tule läbivõetud teemade juurde aeg-ajalt tagasi ja lahenda juba käsitletud teemade küsimusi koos koduse ülesandega uuesti. Kordamiseta võib kuu aja pärast teha vigu rohkemgi, kui esmakordsel lahendamisel. Ära seda unusta, sest siis ei pea sa meelde tuletama ega taas õppima. Valmistudes teooriaeksamiks, korda läbivõetud materjali pidevalt.

Liiklusreeglid algajatele juhtidele

Kui ilmelik see ka ei ole, aga ainult liiklusreeglite teadmisest eksamil ei piisa

Riiklikul teooriaeksamil pakutakse lahendada 30 küsimust, millest liiklusreeglite peale tuleb vaid 10. Ülejäänud küsimused on pühendatud teistele teemadele, mille hulgas on näiteks auto tehniline seisund, liikluskindlustus jm.

 • Kas autoga võib sõita, kui ei tööta numbrimärgi valgustus?
 • Mida tähendavad märgutuled armatuurlaual või markeeringud autorehvidel?
 • Kuidas määrata tehnoülevaatuse läbimise kuu, kui on teada auto numbrimärk?

Raamat aitab vastata ka seda tüüpi küsimustele. Selle abil saab tutvuda vastavate teemadega ja kiiresti kõik vastused üles otsida.

Sarnased väljaanded, mida müüakse poodides, sisaldavad reeglina ainult Liiklusseadust, harva ka Liikluskindlustuse seadust. Sellest aga kaasaegsele juhile eksamite sooritamiseks ei piisa. Kasutades neid teisi raamatuid, peab alati kontrollima ka neis käsitletud seadusandluse aktuaalsust (kehtivust). Tõenäosus, et õpilane kasutab aegunud väljaannet, on alati suur.

Tutvuge raamatus "Liiklusreeglid algajatele juhtidele" (edaspidi kasutame lühendit "LR") toodud teemadega.

Seaduste tekstid on kohandatud autokoolide õpilastele

Iga seadus on kirjutatud kuivas juriidilises keeles, kasutades pikki ja keerulisi lauseid. Lisaks sellele on seadustes palju viiteid teistele paragrahvidele ja ka teistele seadustele, mis teeb sellest arusaamise veelgi keerulisemaks. Näiteks (Liiklusseaduse tekst):

§ 62 (3). Pukseerimisel ei tohi pukseeritavate sõidukite sõidukiirus ületada käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 4 lubatud sõidukiirust.

Kui õpilane pole jurist, on tal mõnikord päris keeruline liiklusreeglitest aru saada. "LR" on välja töötatud spetsiaalselt autokooli õpilaste jaoks. Seaduste tekst on jaotatud plokkideks ja paigutatud selliselt, et seda oleks lihtsam tajuda. Kõik liigsed viited on tekstist eemaldatud. Näiteks ("LR" tekst):

§ 62 (3). Pukseerimisel ei tohi pukseeritavate sõidukite sõidukiirus ületada 50 km/h.

Vaadake ka teist näidet "LR" adapteeritud tekstist.

Raamat sisaldab ainult vajalikku infot

Lisaks liiklusreeglitele sisaldab Liiklusseadus palju infot, mis ei ole õpilaste jaoks aktuaalne, nagu nt liiklusregistri- või tüübikinnitusega seonduv. Et "LR" oleks lihtsam kasutada, sisaldab see ainult neid paragrahve, mis pakuvad algajatele juhtidele huvi ja mida läheb vaja "Liiklustestide" lahendamiseks.

See on üks põhilisi "LR" erinevusi analoogsetest väljaannetest, mida leiab poodidest. Nendes väljaannetes tuuakse kogu Liiklusseaduse tekst, kusjuures see tekst on prinditud peenes kirjas. "LR" autoritel on aga teistsugune lähenemine – siin on isegi fonditüüp valitud selliseks, mis lihtsustab teksti lugemist.

Muidugi täiendatakse "LR" iga kord, kui muutub vastav seadusandlus.

Ristmike ületamise aabits

Reguleeritud ristmikest kuni ringliikluseni - kõik reeglid ühes kohas

"Aabits" kujutab endast õpikut, kus on seletatud ristmike läbimisega seotud teemad. Vajadus sellise õpiku järele tekkis, kuna Liiklusseaduses selline alapeatükk puudub – vastavad reeglid on laiali pillutud ning neid üles otsida on paraku keeruline. Õpikus on vastavad reeglid kokku kogutud ning esitatud loogilises järjestuses. Iga liiklusreegli kohta on "Aabitsas" joonis - see lihtsustab reeglitest arusaamist ja soodustab uute teadmiste kinnistamist. Näide joonisest § 35 lg 11 kohta.

Kindel sõit eksamil

2014. aastal kukkus riiklikel eksamitel läbi 45% algajatest juhtidest ning enamus neist - ristmike ületamisel.* See teema on enam kui aktuaalne - paljudel ristmikel, k.a. ringristmikel, on liiklus korraldatud keeruliselt, seda isegi kogenud juhtide jaoks. Sõites sellistes kohtades õpetaja- või juhendajaga on tõenäoline, et õpilane ei taju olukorda ja liikluskorraldust õigesti (seda kas stressi tõttu või muul põhjusel). Hiljem, seletades õpilasele tema vigu, on hea tugineda piltmaterjalidele ja skeemidele. "Aabits" aitab aru saada ka kõige raskematest ristmikest, sisaldades Tallinna keerulisemate eksamikohtade skeeme. Iga ristmiku skeem on varustatud põhjalike kommentaaridega, millega õpilane saab tutvuda ka iseseisvalt kodus. Praegusel hetkel on "Aabits" ainuke väljaanne, mis pakub kaasaegset (uut) Haabersti ringristmiku skeemi.

* Allikas: Maanteeamet (endine ARK)

Kaardil on toodud "Aabitsas" seletatud ristmikud
Liikluskorraldusvahendid

1.03.2018 muutus MKM määrus „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“. Allpool on toodud teooriaõpetajatele mõeldud esitlused, kus on toodud kehtivad liikluskorraldusvahendid ning mõningad kommentaarid. Kasutage neid julgelt ning vajadusel kopeerige piltmaterjali ja teksti.

Liikluskorraldusvahendite tähendusi leiab siit või Liikluslab-i raamatust „Liiklusreeglid algajatele juhtidele“.

Foorid

 1. Hoiatusmärgid
 2. Eesõigusmärgid
 3. Keelumärgid
 4. Kohustusmärgid
 5. Osutusmärgid
 6. Juhatusmärgid
 7. Teeninduskohamärgid
 8. Lisateatetahvlid

Teemärgised

Liiklusteooria eksami- ja kontrolltöö piletid

Seadusandlus ja seega ka liiklusteooriaküsimuste koosseis muutuvad pidevalt, seda eriti viimasel kahel aastal. Sellistes tingimustes on oluline, et algajad juhid õpiksid alati kehtiva seadusandluse põhiste materjalide baasil, kuid sama oluline on, et autokool saaks kontrollida nende teadmisi kaasaegsete testiküsimuste põhjal. Kuna teadmiste kontroll on koolituse lahutamatu osa, räägivad seadusandlusele vastavad eksamiküsimused koolituse kvaliteedi kasuks.

"Liiklusteste" välja andva kirjastusena pakume autokoolidele eksamipileteid, mis on koostatud testide raamatus toodud küsimustest. Kui lisaks teooriaeksamile korraldab autokool ka kontrolltöid, saab meilt tellida ka kontrolltööpileteid. Lisainformatiooni saamiseks ja tellimuse tegemiseks palume võtta meiega ühendust telefoni teel.

Õppekavad ja loengumaterjal

Alates 2011.a on Eesti autokoolidele pandud kohustus koostada õppekavad. Praegusel hetkel laieneb see kohustus AM -, A - ja B – kategooriate koolitustele. Koostatud ja kinnitatud õppekavast peab autokool rangelt kinni pidama. Muu hulgas tähendab see, et teoorialoengutes peab kasutama õppekava kohast õppematerjali; omaette nõuded esitatakse ka õppedokumentatsiooni täitmisele. Üldiselt on kõikidele reeglitele vastava õppekava ja loengumaterjali koostamine on aega ja vastavat pädevust nõudev protsess. Õppekava ja –materjali kvaliteeti kontrollitakse riikliku ja haldusjärelevalve teostamise käigus.

Meie pakume autokoolidele erialast konsultatsiooni ja abi õppekavade koostamisel. Meie teenused hõlmavad ka loengumaterjalide koostamist. Vastavaid pädevusi jagame nii personaalselt kui ka läbi vastavate ainete Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Lisaks sellele anname oma klientidele nõu ka liiklusseaduse ja teiste mootorsõidukijuhtide koolituse valdkonda reguleerivate seadusaktide osas.

Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitus TTÜ-s

Kutsume teid mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitusele Tallinna Tehnikaülikoolis 12.04.2018 - 17.05.2018. Koolitus toimub kord nädalas neljapäeviti ülikooli kuuendas korpuses U06. Loenguid viivad läbi TTÜ lektorid Juri Ess ja Vitali Nester. Loengutel osalemine on kohustuslik.

Ajakava:

 • 12.04.2018
 • 19.04.2018
 • 26.04.2018
 • 03.05.2018
 • 10.05.2018

Lõpueksam toimub 17. mail 2018, sel päeval loenguid ei ole.

Õppepäev kestab kell 9.30 – 17.00 vahepausidega.

Koolituse sisu:

 1. mootorsõidukijuhtide ettevalmistamise kord,
 2. liiklusalased õigusaktid,
 3. teooria- ja sõiduõppe didaktika,
 4. mootorsõidukijuhi teadmiste ja sõiduoskuste kontroll,
 5. liiklusohutus,
 6. transpordiplaneerimine ja liiklusuuringud,
 7. vaba aine

Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitusele maksumus on 265 eurot + km = 318 eurot. Antud koolituse puhul kuulub tasutud kulu tulumaksusoodustuse alla.

NB! Minimaalse koolitusgrupi mittetäitumisel lükkub koolituse toimumine määramata ajaks edasi. Kõiki registreerunuid teavitatakse.

Koolituse täpsem info ja registreerumine TTÜ veebileheküljel.

Lisainfo telefonidel 56 88 5665 (Juri) või 55 57 7726 (Vitali).

25.01.2017 toimunud infotunni esitlust saab vaadata siin.

Koolituse eesmärk on anda osalejale kasulikke ja praktilisi teadmisi ning teha seda huvitavalt ja arusaadavalt. Koolitusel arutame valdkonna olulisimaid küsimusi, kaasame Maanteeameti esindaja ning valmistume lõpueksamiks parimal võimalikul viisil. Registreeruge TTÜ täienduskoolitusele juba täna ning jagage infot kolleegidega!

Parimate soovidega
TTÜ meeskond

Parkimise aabits

Aastal 2012 tegime me õppefilmi, mis seletab sõiduauto manööverdamist ja parkimist. See film sai tõlgitud mitmesse keelde ning kolme aasta jooksul kogus youtube´is auditooriumi, mille suurus ületab 6 miljonit vaatajat. Film seletab parkimist detailselt ning põhineb 3D animatsioonidel, mis on kombineeritud videoreaga.

Meil on hea meel pakkuda teile vaatamiseks kolme fragmenti õppefilmist eesti keeles*:

Külgparkimine

Tagurpidi parkimine

Edaspidi parkimine

Lähitulevikus plaanime me teha kättesaadavaks terve filmi eestikeelsena.

*Juhime teie tähelepanu sellele, et tegemist on lühikeste fragmentidega. Filmi üldine pikkus on 1,5 tundi ning loogilistel põhjustel ei sisalda antud fragmendid kõiki filmis seletatud nüansse.

Kontaktid

Liikluslab OÜ
Laki 25-308, Tallinn (3 korrus, sissepääs parklast)
@
(+372) 5688 5665